Geleceğimizin Köprüsü Tarihimiz

tarihimizson

1 Ocak 1906- Moskova Ayaklanması bastırıldı

1905 Dev­ri­mi’nin en ha­re­ket­li gün­le­ri Ara­lık ay­ı­dır. 100 bin iş­çi­yi tem­sil eden Sov­yet, ge­nel grev ka­ra­rı alır ve bu­nu uy­gu­la­ma­ya 8 Ara­lık’ta ko­yar. Grev 12 Ara­lık’a ka­dar yük­sek se­vi­ye­de sey­re­der. Amaç dev­rim­dir ama Men­şe­vik ön­der­le­rin pa­si­fist çiz­gi­si yü­zün­den bu ba­şa­rı­la­maz ve dev­rim ge­ri­le­me­ye baş­lar. Ayak­lan­ma­nın bas­tı­rıl­ma­sı sı­ra­sın­da bin­ler­ce iş­çi öl­dü­rül­dü, dev­rim­ci­ler tu­tuk­lan­dı, idam edil­di ve sür­gün­e gön­de­ril­di. Bu ye­nil­gi­nin ders­le­ri­ni ku­şa­nan Bol­şe­vik­ler, 1917 Ekim’ine gi­den yo­lu kı­ran kı­ra­na bir mü­ca­de­ley­le düz­le­di­ler.

 

1 Ocak 1949- Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu

 

 1 Ocak 1965- Filistin’de silahlı mücadele başladı

1948’de ıs­ra­il’in Fi­lis­tin’i iş­ga­li­nin ar­dın­dan dip­lo­ma­tik gi­ri­şim­le­rin ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­lan­ma­sı, Fi­lis­tin­li ör­güt­le­ri ha­re­ket­len­di­rdi, si­lah­lı mü­ca­de­le­ye ya­kın­laş­tı­r­dı. 1964 yı­lı­nın so­nun­da El Fe­tih si­lah­lı mü­ca­de­le­ye baş­la­ma ka­ra­rı al­dı. 1 Ocak 1965’te ıs­ra­il’in Ur­dun neh­ri­nin ya­ta­ğı­nı de­ğiş­tir­mek için yap­tı­ğı te­si­se sal­dı­ra­rak ilk ateşi yakmış ol­du. O gün­den bu gü­ne çe­şit­li bo­yut­lar­da de­vam eden si­lah­lı mü­ca­de­le, Fi­lis­tin hal­kı­nın umu­du ol­ma­ya de­vam edi­yor.

 

4 Ocak 1991- Zonguldak maden işçilerinin yürüyüşü

48 bin iş­çi adı­na yü­rü­tü­len TİS gö­rüş­me­le­rin­de an­laş­ma sağ­la­na­ma­ma­sı üze­ri­ne ma­den iş­çi­le­ri, Zon­gul­dak’tan Ankara’ya yü­rü­yü­ş ka­rarı aldı. 3 Ocak Ge­nel Gre­vi’nin ar­dın­dan baş­la­yan yü­rü­yüş, Bo­lu-Mengen’de ku­ru­lan jan­dar­ma ba­ri­ka­tı ile dur­du­ru­la­bil­di. An­cak iş­çi­le­rin önün­de­ki asıl ba­ri­katı, sen­di­ka ağa­la­rı­ oluş­tur­du­. Her şe­ye rağ­men bu yü­rü­yüş, 89 ba­har ey­lem­le­riyle başlayan sürecin zir­ve­si­ oldu.

 

5 Ocak 1996- Ümraniye Cezaevi katliamı

Faşist idarenin hak gasplarına karşı, Üm­ra­ni­ye Ce­zae­vi’nde tut­sak­lar ba­ri­kat­lar ku­ra­rak di­ren­di. Direnişe ‘96 ÖO eyleminde şehit düşen Osman Akgün yoldaş önderlik ediyordu. Ba­ri­kat­lar­da DHKP-C Da­va­sı tut­sak­la­rı Rı­za Boy­baş, Ab­dül­me­cit Seç­kin ve Or­han Özen, has­ta­ne­de de Gül­te­kin Bey­han şe­hit düş­tü.

 

6 Ocak 1969- Commer’in arabası yakıldı

“Vi­et­nam Ka­sa­bı” ola­rak bi­li­nen Com­mer’in OD­TÜ’ye bir kon­fe­rans için gel­me­si­ üzerine, dev­rim­ci genç­ler top­la­na­rak Com­mer’in ara­ba­sı­nı yak­tı­lar. Bu eylem, antiemperyalist mücadelenin simgelerinden biri oldu.

 

9 Ocak 2012- Fransa’nın Paris şehrinde PKK’nin kurucularından Sakine Cansız ile Fidan Doğan ve Leyla Söylemez katledildi.

 

15 Ocak 1919- Rosa Luksemburg ve Karl Liebnecht katledildi

Ko­mü­nist ön­der­ler Ro­sa ve Karl, Al­man­ya’da I. emperyalist paylaşım sa­va­şı­nın ar­dın­dan ge­liş­mek­te olan dev­ri­me ön­der­lik et­meye çalıştılar. Bu­nun far­kın­da olan bur­ju­va­zi dev­ri­me kar­şı sal­dı­rı­ya geç­ti­. Ger­çek­leş­ti­ri­len sui­kast­ler­le kat­le­di­len Ro­sa ve Karl her yıl bü­yük kit­le­ler ta­ra­fın­dan anıl­mak­ta ve yü­rek­ler­de ya­şa­ma­ya de­vam et­mek­te­dir.

 

19 Ocak 2007- Hrant Dink öldürüldü

Agos ga­ze­te­si ge­nel ya­yın yö­net­me­ni Hrant Dink, ay­lar­ca yü­rü­tü­len fa­şist kam­pan­ya sonucunda katledildi. Cenaze töreni, 300 bin kişilik büyük bir kitle gösterisine dönüştü. Kit­le­le­rin tep­ki­si bü­yük olunca devlet birkaç piyonu tutuklamak zorunda kaldı. Dev­let, bir­kaç si­vil fa­şis­ti gös­ter­me­lik ola­rak yargıladı, onları yönlendiren resmi görevliler ise ödüllendirildi. Şimdi AKP-Cemaat çatışmasının konusu haline getiriliyor.

 

21 Ocak 1924- Lenin öldü

1917 Büyük Ekim Devrimi’ni gerçekleştiren Lenin, tüm insanlık için yepyeni bir çığır açtı. Bu devrimle, sosyalizmi, sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum idealini somut bir gerçeğe dönüştürdü. O, emperyalizm ve proleter devrimleri çağının Marks’ıydı.

 

22 Ocak 1980- Tariş direnişi

Dev­rim­ci iş­çi­le­rin iş­ten atarak fa­şist kad­ro­laş­ma­ya git­mek is­te­yen pat­ro­na kar­şı ey­lem­li­lik­le­re baş­la­yan iş­çi­le­re po­lis­ler sal­dır­dı. İş­çi­ler fab­ri­ka­yı iş­gal et­ti ve halk­la bir­lik­te di­re­ni­şe geç­ti.

 

23 Ocak 1983- TKP-ML Hareketi militanı Ali Aktaş Adana Kapalı cezaevinde idam edildi.

 

28 Ocak 1963- Kavel direnişi

Uy­gu­la­nan hak gasp­la­rı­na kar­şı iş­çi­ler fab­ri­ka­yı iş­gal et­ti­ler. İş­ga­le kar­şı po­lis­ler sal­dı­rı­ya geç­ti. İş­çi­ler ve halk po­lis sal­dı­rı­sı­na kar­şı bir­lik­te di­ren­di­ler.

 

28 Ocak 1921- Mustafa Suphi ve 14 yoldaşı katledildi. (Ethem Nejat, Aşçıoğlu Bahaeddin, Kazım Hulusi, Kıralioğlu Maksut, Hilmioğlu İsmail Hakkı, Ahmetoğlu Hayrettin, Hakkı bin Ahmet Ali, Emin Şefik, Süleyman Tevfik, Manisalı Kazım bin Ali, Maria -M. Suphi’nin eşi-, Hatipoğlu Mehmet, Hacı Mustafaoğlu Mehmet, Cemil, Nazmi bin İbrahim)

 

 

Bunlara da bakabilirsiniz

2024 1 Mayısı’na dair değerlendirmeler üzerine

1 Mayıs’ın üzerinden günler geçmesine rağmen tartışmalar, değerlendirmeler devam ediyor. Bu bile, 2024 1 Mayısı’nın …

“Tasarruf” değil hak gaspı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 13 Mayıs günü “Kamuda tasarruf ve verimlilik” adını verdiği …

Kobane Davası’nın gösterdikleri

  HDP’li 108 siyasetçinin (18’i tutuklu) yargılandığı Kobane Davası’nda, 16 Mayıs günü karar açıklandı. Ankara …