Geleceğimizin köprüsü tarihimiz

tarihimizson

3 Mayıs 1962- Ankara’da “Açlar Yürüyüşü” yapıldı

Ya­pı-iş Sen­di­ka­sı’nın dü­zen­le­di­ği yü­rü­yü­şe 5 bin iş­çi ve iş­siz­ler ka­tıl­dı. Ey­lem ‘60’lı yıl­la­rın or­ta­la­rın­dan iti­ba­ren yük­se­li­şe ge­çen sı­nıf ha­re­ke­ti­nin önem­li ey­lem­le­rin­den bi­riy­di.

 

5 Mayıs 1818- Karl Marx doğdu

Komünizm teorisinin mimarı ve örgütleyicisi olan Marx için, onun ölene kadar yanında olan yoldaşı Engels şöyle diyordu: “Marks, her şeyden önce bir devrimciydi. Kapitalist toplum ile onun yaratmış bulunduğu devlet kurumlarının yıkılmasına şu ya da bu biçimde katkıda bulunmak, kendi öz durumunun ve gereksinimlerinin bilincini, kendi kurtuluş koşullarının bilincini, kendisine ilk onun vermiş bulunduğu proletaryanın kurtuluşuna yardımda bulunmak, onun gerçek yönelimi işte buydu. Savaşım onun en sevdiği alandı. Ender görülür bir tutku, bir direngenlik ve başarı ile savaştı O.”

 

5 Mayıs 1981- IRA militanı Boby Sands Ölüm Orucu’nda öldü

ırlanda’nın bağımsızlığı için mücadele eden ırlanda Kurtuluş Ordusu militanı Boby Sands ve yol­daş­la­rı, si­ya­si tut­sak­lık hak­kı ve tek tip el­bi­se­ye kar­şı ölüm oru­cu­na baş­la­dı­lar. Ma­ze Ce­zae­vi’nde­ki ey­lem 217 gün sür­dü ve Boby Sands ile 9 ar­ka­da­şı ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Sands ÖO için­dey­ken ya­pı­lan se­çim­ler­de, ır­lan­da hal­kı ta­ra­fın­dan mil­let­ve­ki­li se­çil­di. ÖO boyunca, hem kitlesel ve meşru eylemler hem de si­lah­lı ey­lem­ler çok yo­ğun bir şe­kil­de ya­pıl­dı. Dönemin ıngiltere Başbakanı “Demir Lady” lakaplı Theatcher, tutsakların talepleri konusunda geri adım atmadı. Buna rağmen, eylemin önemli politik kazanımları oldu ve tüm dünyada yankı getirdi. Boby Sands ve arkadaşlarının cenazeleri, onbinlerce kişinin katıldığı ve silahlı IRA militanları tarafından yönetilen törenlerle kaldırıldı.

 

7 Mayıs 1954- Vietnam’da Fransızlara karşı Dien Bien Fu zaferi kazanıldı.

 

9 Mayıs 1974- Almanya’da Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) önderlerinden Ulrike Meinhof, Stutgart’ta Stemmheim Cezaevi’nde hücresinde katledildi.

 

 11 Mayıs 2013- Reyhanlı katliamı

AKP hükümeti, Suriye’deki savaşa girmek için provakasyon gerçekleştirdi. AKP tarafından desteklenen cihatçı çeteler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bombalı saldırı düzenlediler. Saldırıda 100’den fazla insan hayatını kaybetti.

 

13 Mayıs 2014- Soma katliamı

Soma’da Soma Holding’e ait maden ocağında, patronların kar hırsı nedeniyle yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucunda göçük oluştu. Göçükte en az 301 işçi katledildi.

 

P 13 Mayıs 1974- Leyla Qasım idam edildi

1974 yı­lın­da Irak’ta Ba­as yönetiminin Kürt­ler üze­rin­deki baskılarını protesto etmek için, Ley­la Qa­sım ve arkadaşları uçak ka­çır­ma eylemi planladılar. An­cak ey­le­mi ger­çek­leş­ti­re­me­den 24 Ni­san 1974’te ya­ka­lan­dı­lar ve hız­lı bir yar­gı­la­ma son­ra­sı 13 Ma­yıs 1974’te 4 ar­ka­da­şıy­la bir­lik­te idam edil­di­ler. Ley­la Qa­sım yar­gı­la­ma sı­ra­sın­da “… Ben Kür­dis­tan’ın öz­gür­lü­ğü için ca­nı­mı fe­da et­ti­ğim­den do­la­yı se­vinç ve gu­rur duy­mak­ta­yım” di­ye­rek önem­li bir mi­ras bı­rak­tı.

 

17 Mayıs 2002- Aşık Mahzuni Şerif”in ölümü

 

18 Mayıs 1973- TKP-ML’nin kurucusu ve önderi İbrahim Kaypakkaya işkencede katledildi.

 Kaypakkaya, Doğu Perinçek’in başını çektiği TİİKP’in oportünist görüşlerini reddederek, devrimci bir kopuş gerçekleştirdi ve TKP-ML’yi kurdu. Mao’nun fikirlerinden etkilenen Kaypakkaya, Türkiye’yi tıpkı Çin gibi “yarı-feodal, yarı-sömürge” olarak değerlendirip, devrimin “kırın şehri kuşatması” ile başlayacak “halk savaşı” stratejisiyle gerçekleşeceğini savundu. Kırsal bölgelerdeki faaliyetler esnasında polisle girdiği çatışmada yaralı olarak ele geçti. Çok vahşi işkencelere maruz kaldı ve büyük bir direniş sergiledi. Kaypakkaya’nın adı “işkencede ser verip sır vermemek”le özdeşleşti. 

 

18 Mayıs 1982- Diyarbakır cezaevinde Dörtlerin Gecesi

PKK savaşçıları Ferhat Kurtay, Mahmut Zengin, Necmi Öner ve Eşref Anyık, Diyarbakır cezaevindeki faşist terör ve işkenceleri protesto etmek için bedenlerini ateşe verdiler.

 

19 Mayıs 1895- Jose Marti öldürüldü

Küba’nın ıspanya’ya karşı bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Jose Marti, Küba Devrimci Partisi’nin kuruluşunda yer aldı. Aynı zamanda “partili sanatçı” olan ve şiirlerinde yalın bir dil kullanan Marti, çatışmada öldü.

“Aynı yalınlıkla ölmek isterim /Kırda bir çiçek gibi sakin, gösterişsiz / Mum yerine yıldızlar parlasın üzerimde / Yeryüzü uzansın altımda sessiz / Ben aydınlık ve özgürlük delisiyim / Varsın hainleri saklasınlar soğuk bir taş altında / Dürüstçe yaşadım ben / Karşılığında / Yüzüm doğan güneşe dönük öleceğim.”

 

 Mayıs 1968- Fransa’da ‘68 Eylemleri

ABD’nin Vietnam işgaline dönük protestolar, tüm dünyada antiemperyalist kitlesel gösterilere dönüştü. “68 baharı” olarak tarihe geçen bu eylemlerin en etkili gerçekleştirildiği ülke ise Fransa idi. Fransa’nın hemen bütün kentlerinde, gençler, işçiler ve emekçiler genel grevlerden okul ve fabrika iş­gal­le­ri­ne, ba­ri­kat sa­vaş­la­rın­dan si­lah­lı ça­tış­ma­la­ra ka­dar, yay­gın kit­le­sel ve mi­li­tan ey­lem­ler ger­çek­leş­tir­di­ler. ‘68 Ma­yı­sı ey­lem­le­rin en çok art­tı­ğı ay ol­du. 10 Ma­yıs’ta Pa­ris’te ku­ru­lan ba­ri­kat­la­ra po­lis­ler ve fa­şist­ler sal­dır­dı. ış­çi sı­nı­fı bu­nun üze­ri­ne öğ­ren­ci genç­li­ğe des­tek için ha­re­ke­te geç­ti ve ge­nel gre­ve git­ti. Ya­pı­lan mi­ting­le­re 1 mil­yon iş­çi ve emek­çi ka­tıl­dı. Ey­lem­le­rin yük­se­li­şi bur­ju­va­zi­yi ol­du­ğu ka­dar re­for­miz­mi de ra­hat­sız et­ti ve Fran­sız Ko­mü­nist Par­ti­si ey­lem kı­rı­cı ro­lü oy­na­ya­rak ey­lem­le­ri sö­nüm­len­dir­di.

 

 31 Mayıs 1971- Nurhak Direnişi

20 kişilik THKO grubu, Malatya-Kürecik’te bulunan ABD radar üssüne saldırı düzenlemek üzere harekete geçtiler. Askerler tarafından kuşatıldıklarında girdikleri çatışma sonucu THKO önderlerinden Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alpaslan Özdoğan şehit düştü.

 

6 Mayıs 1972- Deniz, Yusuf, Hüseyin idam edildi

‘68’li­lerin genç­lik önderlerinden De­niz, Yu­suf ve Hü­se­yin, FKF için­de yü­rüt­tük­le­ri fa­ali­ye­tin ar­dın­dan THKO’yu kur­du­lar. 1971 yı­lın­da gerçekleştirilen 12 Mart darbesi, ilk he­def ola­rak dev­rim­ci genç­lik ön­der­le­ri­ni seç­ti. Bin­ler­ce ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı, işkence gördü, tu­tuk­lan­dı. De­niz, Yu­suf ve Hü­se­yin bu ko­şul­lar­da dağ­la­ra çe­kil­me ve mü­ca­de­le­yi ge­ril­la sa­va­şı şek­lin­de sür­dür­me hazırlıkları yaparken yakalandılar. Mahkemeleri göstermelik olarak yürütüldü; üçü ile ilgili idam kararı önceden alınmıştı. Üç dev­rim­ci ön­der, mahkemede görüşlerini sonuna kadar savundular ve idam seh­pa­sında sloganlarını haykırarak sehpayı kendileri tekmelediler.

 

Mayıs Ayın­da Şe­hit Dü­şen İh­ti­lal­ci Ko­mü­nist­ler

 

Mayıs 1980- Serdar Yılmaz

Kar­tal’da yıl­dı­rım düş­me­si so­nu­cu ya­şa­mı­nı yi­tir­di. ış­çi­ler ve emek­çi­ler ara­sın­da kur­du­ğu ya­kın iliş­ki­ler­le ör­gü­te kad­ro ka­zan­dır­mak­ta ge­liş­kin bir ye­re sa­hip­ti.

10 Mayıs 1976- Fevzi Aslansoy

12 Mart son­ra­sın­da An­ka­ra üni­ver­si­te genç­li­ği için­de fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nan mi­li­tan­lar­dan bi­riy­di. Kı­sa sü­re­de po­li­sin dik­ka­ti­ni çek­ti. An­cak po­lis, si­vil fa­şist­le­ri dev­re­ye sok­tu ve Fev­zi kur­şun­la­na­rak öl­dü­rül­dü.

Bunlara da bakabilirsiniz

Hasta tutsaklar için İsviçre’de eylem

Türkiye’de cezaevlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek, hasta tutsakların serbest bırakılması talebini yükseltmek ve tecrit ve …

Depremin yıldönümünde protesto gösterileri: Unutmadık, affetmeyeceğiz!

6 Şubat gecesi saat 4.17’de meydana gelen ve yüzbinlerce insanın ölmesine neden olan depremlerin birinci …

Son sözü hep direnenler söyler!

Maraş’tan Hatay’a bölgeyi kaplayan depremin üzerinden 1 yıl geçti. Sorunlar, üzerine yenileri eklenerek büyüdükçe büyüyor… …