Etiket arşivi

24 Mart 1983 – Sefaköy direnişi

sefakoy

“Eğer çivi yapılmış olsaydı bu adamlardan     Daha sağlamı bulunmazdı onlardan.” Ne­re­de boş­luk var­sa, ora­yı doldurmakta te­red­düt et­me­yen­ler­dendi Meh­met Ali. Öy­le­si­ne çok yön­lü, öy­le­si­ne çalışkandı ki, Ada­na’da boş­luk oluş­tu­ğun­da ıs­ma­il’in ak­lı­na ilk onun gel­me­si bo­şu­na de­ğil­di. “Kaç­ma­lar­la, göç­me­ler­le to­zar­ken Av­ru­pa yol­la­rı”, Ada­na il ko­mi­te­si­ne ko­şar adım­lar­la git­ti Meh­met Ali. Se­fa­köy Di­re­ni­şi’nde, As­lan Tel yol­da­şı ile bir­lik­te İs­ma­il’in önü­ne ge­çip be­de­ni­ni si­per …

Devamını oku